Danas započinje Devetnica bl. Miroslavu Bulešiću

Danas započinje Devetnica bl. Miroslavu Bulešiću

Ove se godine, 13. svibnja, obilježava 100-ta godišnjica rođenja bl. Miroslava Bulešića i tim povodom danas započinje Devetnica bl. Miroslavu Bulešiću.

Način obavljanja Devetnice:

Uvodna molitva, Razmatranje dotičnog dana, Litanije bl. Miroslava Bulešića, Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

Način obavljanja Trodnevnice:

Uvodna molitva Razmatranje: prvi dan (7. dan devetnice); drugi dan (8. dan devetnice); treći dan (9. dan devetnice), Litanije bl. Miroslava Bulešića, Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

Uvodna molitva:

(Moli se svaki dan prije razmatranja)

Bože moj, stojim u poniznosti svoga srca pred tobom i molim da mi po zagovoru blaženoga Miroslava Bulešića udijeliš milost potpunoga predanja. Moj Bože, sav ti se prikazujem, sav ti se darujem: hoću da sav budem tvoj, sada i uvijek.

Uskrsli Isuse Kriste, po svojem svetom križu donio si spas cijelome svijetu. Meni je teško ponekad prihvatiti, nositi, svoj križ. Blaženi Miroslav molio je da ga učiniš dostojnim mučeništva koje se stječe po prihvaćanju i ljubljenju križa. Daj mi milost da i ja prihvatim svoj križ i u njemu vidim slavu uskrsnuća. Daj da moja osveta uvijek bude oprost.

Duše Sveti, rasvijetli mi pamet, učvrsti volju, da dobro obavim ovo razmatranje i da ga vršim cijeloga svog života. Majko moja, pomozi mi!

1. dan – Upoznavanje samoga sebe

O moj Bože i moj Stvoritelju, daj mi da upoznam svoje određenje, svoj divni, časni i uzvišeni cilj koji jest: tebi da služim, u službi tako velikoga i ujedno tako milostivoga Gospodara kao što si ti. Ali i pouči me kako ću uvijek ispunjavati tvoju svetu volju ne pazeći na svoju vlastitu želju, na svoje samoljublje, ni na svoju sjetilnost. Daj mi da tražim samo ono što ti hoćeš i tako spasim svoju neumrlu dušu!

Djevice Marijo, Majko moja, daj mi pomoći u poznavanju volje Božje. Daj mi milost od Boga kojom mogu samo Bogu služiti i hvaliti ga. Daj da postanem vjeran službenik Božji. Da ne tražim sebe, nego samo Boga u svemu i u svima. Pomozi mi, pomozi. Svi sveti i svetice Božje, molite se Bogu za me! (Duhovni dnevnik, 30. 8. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

2. dan – Biti vjeran Bogu

Vjerujem da ćeš mi ti dati sve stvari potrebne za življenje. Znam da mi neće ništa nedostajati. Pusti se, dušo moja, u ruke Gospodinu. Njemu se sasvim daj, traži samo njegovu slavu i sve ćeš imati. „Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga!“ – Ps 84,10. Podrži, o Bože, mene slugu svojega, koji odlučuje trpjeti s Isusom. Oprosti mi grijehe, sačuvaj me vjernim tebi, daj da ti veselo služim, daj da se po tvojim zakonima vladam. Isus mi bio uvijek na očima, na ušima, na ustima. „Gospodin će dati milost i slavu. Neće uskratiti dobara onima koji idu u nedužnosti!“ – Ps 84,12b-13a. Vjerujem u tvoje riječi! Umnoži moju vjeru!

Sveta Marijo, moja mila i draga i ljubazna Majko, daj mi da mognem što bolje razumjeti te riječi Božje; i daj mi milost da ih slijedim u svojem životu sada i dok sam živ. Daj da me ne bi ništa nikad od njih odijelilo. Nikakav stvor da me ne bi udaljio od mojega dragog Boga! (Duh. dnevnik, 31. 8. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

3. dan Molitva za obitelj

Sinovska me ljubav nuka da te pitam za jednu milost: daj zdravlje duše i tijela mojemu ocu da te može spoznati i vjerno ti služiti. Pomozi mojoj majci, koja toliko trpi, daj joj milost da bude i u buduće još bolja majka meni i mojoj braći. Bože, načini od moje obitelji ono što je tvoja sveta volja. Svrni svoj pogled na moje sestre i

oprosti im grijehe; daj da te one ne bi nikad više vrijeđale, daj da bi si bile dobre, daj da bi se ljubile kako ti hoćeš. Pogledaj i mojega malog brata i daj da bude uvijek pravi − dobar. Daj meni i njima srce blago i ponizno, da se ljubimo u tebi. Spomeni se, Gospodine, i mojeg župnika: daj mu jakosti i mogućnosti da može obratiti puno i puno duša, da može donijeti tebe u puno i puno obitelji. Spomeni se svih svojih svećenika i daj da oni rade za tvoju čast, daj da svi budu dobri. Sjeti se, Gospodine, i svoga naroda. Daj da se tebi obrati i ne daj da hoda stranputicama, za lažnim idejama. U tebi jedinom naći će si spas. (Duh. dnevnik, 1. 9. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

4. dan – Molitva za Crkvu i svijet

Svrni svoj pogled na Crkvu svoju, toliko mučenu i usliši vapaj bijednika. Pomozi našem dragom papi u njegovu svetu djelovanju. Pomozi i prosti čovječanstvu, koje daleko od tebe luta u tminama i traži raj na Zemlji. Prosvijetli duhove mučene i pokaži pravi put onima koji su u zabludi. Spas od sve bijede, koja okružuje čovječanstvo, može doći samo od tebe. Daj da završi taj rat, koji nam je za kaznu, i daj da se uspostave mir i red, sloboda i dostojanstvo čovječje. Daj da se svi ljudi vrate u svoje obitelji, u svoje kuće, da ondje obavljaju svoju obiteljsku zadaću. Prospi u sva srca barem malo svoje ljubavi, rasvijetli razum vladara i čovječanstva, učvrsti mu volju za dobro i daj da prestanu ubojstva. Zašto si nas ostavio, o Bože?! Mi smo te uvrijedili, puno i puno. Zavrijedili smo da nas pogubiš. Ali veliko je tvoje milosrđe i tvoja dobrota. Prosti puku svomu, prosti mu. Mir tvoj bio s nama!

Sveta Marijo, zagovaraj nas pred Bogom i isprosi nam mir. (Duh. dnevnik, 1. 9. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

5. dan – Biti ponizan, blag i strpljiv

Tražiti moram tebe, moj Bože, uvijek i u svemu. Ti to zahtijevaš od mene, ti mi to zapovijedaš. Živom vjerom moram te uvijek osvojiti, uvijek biti uza te, moj Bože, ti me kušaš u toj stvari, ti me hoćeš iskušati koliko valjaju moja vjera, moje ufanje, moja ljubav do tebe. Moj Bože, oprosti mi i pomozi mi. Daj da nadvladam samoga sebe te da postanem ponizan i strpljiv. Ti si, Isuse, bio ponizan i blag i strpljiv. Daj mi milost da i ja naučim biti takav. Umnoži mi vjeru, učvrsti ufanje i usavrši ljubav.

Sveta Marijo, Majko Isusova, postani mi zauvijek majkom, a ja, vjerni i odani tvoj sin. Danas mi slavimo tvoje sveto materinstvo. Danas te, dakle, smijemo zazivati svojom predragom Majkom. Majko moja, ne dopusti da ja, tvoj sin, ikada više padnem u očajavanje, nego daj da trpim za Boga. (Duh. dnevnik, 11. 10. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

6. dan – Prikazanje Bogu

Prikazao sam se sasvim svojemu Bogu: na njegovu čast i spas duše. Ganutim sam se srcem približio oltaru Božjem i ondje posvetio svega sebe: svoje srce, svoju dušu. Nisam htio pustiti ništa za se, već sam htio sve tebi darovati, moj Bože! Hvala tebi, Bože, da sam mogao već toliko posla obaviti na tvoju čast i spas duša. Daj mi, svemogući vječni Bože, ljubav do tebe i do duša. Daj da ne zapustim ni čas svojega života, u kojem ne bih za te radio. Daj mi da budem pun požrtvovnosti, pun poniznosti te da radim u požrtvovnosti, srcem punim ljubavi. Daj mi velike ljubavi do svojih bližnjih. Prevelike si mi milosti dao, velikom si me nagradom nagradio, neizbrisivim si me znakom označio za vječnost davši mi Duha Svetoga u sakramentu sv. reda. Zato ću se vježbati u poniznosti, učenju i ljubavi do bližnjega! Pomozi mi, Bože! Daj mi dušu otvorenu do svih. Daj da se razdajem svima i u svemu. (Duh. dnevnik, 10. 11. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

7. dan – Posvećenje svega sebe Majci Božjoj

Majko moja, evo me ovdje pred tobom. Razmatram tvoju dobrotu i tvoju darežljivost prema meni. Ti si mi puno i puno pomogla u mojem životu. Hvala ti. Ti si mi dobra i prelijepa Majka. Ti me zazivaš k sebi, ti želiš da ja budem sav tvoj. Hoću živjeti u tebi, za tebe, s tobom, da mogu živjeti tako s Kristom, za Krista, u Kristu Bogu. U tvoje ruke, Majko, postavljam svoju dušu sa svim njezinim moćima; tebi darujem sve svoje zasluge, svoje molitve, svoja dobra djela, svoju čistoću, svoje poteškoće, svoje odnose prema drugima; tebi prikazujem svoje tijelo i svoja sjetila. Neka mi to pomaže da služim tebi. U tvoje ruke predajem sve časti, sva djela, bilo tjelesna, bilo duševna. Sav hoću biti tvoj. Hoću se žrtvovati svaki dan za tebe. Slatko Srce Marijino, srce moje Majke, budi spasenje moje. Kad sam, dakle, sav tvoj, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju. Od sada dalje, dakle, hoću živjeti s tobom, za tebe, u tebi! Tvoj sam. Primi me, Majko! Svaki dan hoću moliti za obraćenje grješnika i po nakani tvojega Presvetog Srca. Neka se po svem svijetu tebi pjeva slava. Tvoj sam sada i uvijek! Amen! (Duh. dnevnik, 8. 12. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

8. dan – Predanje Duhu Svetom

Majko, u tvoje se ruke predajem i preporučujem se Tebi. Ti znaš moje velike potrebe, ti poznaš moju nejaku volju. Ti vidiš moje mane: moje sebeljublje, moje oholosti! Svu skrši u meni tu slabu zlu travu i posadi u moje srce ljubav živu, djelujuću, osnovanu na vjeri i u ufanju. Isprosi mi te milosti od Duha Svetoga. Neka se on nastani u meni i on neka vlada nada mnom. On neka mi pomogne u spoznaji samoga sebe i neka popravi i izravna u meni ono što je krivo! Duše Sveti, dođi i skrši moju oholost i moje sebeljublje neka postanu ljubav do bližnjega, a osobito do Boga. Daj da ljubim Boga i duše kako ljubim sebe. Daj udijeli mojoj duši poniznost, duh požrtvovnosti, duh prave vjere, ufanja i ljubavi. Daj da postanem „ništa“ u tvojim rukama i daj da živim u živoj vjeri u mistično Tijelo Kristovo.

Dođi, Duše Presveti, i napuni moje i naša srca zrakom svoje milosti. Dođi Utješitelju, slatki goste duše. Speri što je nečisto, zalij što je ranjeno, ispravi što je neispravno!… Dođi, dođi, dođi u sve duše! U dušu mojih roditelja, braće, rođaka, poznanika, svih ljudi. Napuni sva srca! Dođi Duše Presveti. Očisti moje srce. Daj da ti po meni možeš puno i puno duša napuniti svojom milošću i sve utješiti. Tvoj sam. Ti raspolaži sa mnom! (Duh. dnevnik, 12. 6. 1943.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

9. dan – Spremnost na mučeništvo

Bože moj, što se tu događa? Kako je velika tvoja pravednost, a neizmjerno tvoje milosrđe. Vidiš moju zapuštenu župu. Neka ne dođe na nju tvoja prestroga, a i za nju zaslužena, kazna. Smiluj se na jadnu dječicu, na majke. Pogledaj i dobru volju tolikih. Rasvijetli razum mojih župljana i učvrsti volju da napreduju putem pravednosti, poštenja i slobode. A mene, moj Bože, ako je tvoja volja, prištedi, da budem u tvojim rukama oruđe kojim se šire tvoja ljubav i nauk. Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna. Svoj ti život sasvim darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, i ako me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude tvoja volja. Daj da ne smalaksam nipošto. Daj da ne skrenem krivim putem. Daj mi srčanost da tebe naviještam tužnom mi i trpećem narodu. Tvoja volja neka bude moja, uz svaku žrtvu. I ako sam štogod zanemario u obavljanju svojih dužnosti, oprosti mi, i neka mi oproste ljudi za koje možda nisam gajio veliku ljubav. Moje velike mane zadržavaju me u obavljanju mojih dužnosti. Bože, oprosti mi! Od svih tražim oproštenje i svima opraštam. Želim umrijeti samo za slavu Božju i spasenje duše svoje i svojih vjernika. Blagoslovi, Bože, sve svoje ovčice, koje si mi nedostojnom izručio, i daj da zavladaju između njih dobrota, sloga, bratska ljubav zasnovana na temelju Boga. Oče, neka se vrši volja tvoja.

Sveta Marijo, Majko moja, pomozi mi u ovim teškim časovima. Ja sam u tvojim rukama. Znam da me nećeš odbiti. Ti me čuvaj i ravnaj. (Duh. dnevnik, 22. 3. 1944.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Zaključna molitva

Bl. Miroslave budi mi zagovornik na nebu i pomozi mi da razmatranjem tvoga života ustrajem na Isusovu putu. Zajedno s tobom upućujem molitvu nebeskom Ocu i našoj predragoj Majci Mariji: „Oče, neka se vrši tvoja volja. Neka mi to bude na poniženje i na spasenje. Tebi, Bože, preko tebe, Majko, prikazujem i tu žrtvu. Teško mi je, a tebi će biti draga. Hvala ti, Bože, što si i to dopustio. To me nuka da se što više tebi približim. Majko, pomozi mi da sačuvam svoju čistoću. Daj mi, Bože, prije smrt, nego da padnem u jedan grijeh nečistoće. Ja želim, ako je tvoja volja, čim prije doći k tebi. Po Kristu Gospodinu našemu Amen.

Litanije bl. Miroslavu Bulešiću

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste čuj nas.
Kriste usliši nas.
Oče nebeski, Bože! – Smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Isuse, dobri Pastiru,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, učitelju apostola,
Isuse, kruno sviju svetih,
Sveta Marijo, majko Božja, – moli za nas!
Blaženi Miroslave Bulešiću, – moli za nas!
Hrabri nasljedovatelju Kristov,
Štovatelju Isusova križa,
Svećeniče po Srcu Isusovu,
Uzorni častitelju blažene Djevice Marije,
Služitelju svete Majke Crkve,
Mučeniče svete krizme,
Neumorni svjedoče Božje ljubavi,
Revni navjestitelju Evanđelja,
Vjerni služitelju Isusova oltara,
Djelitelju Kristovih otajstava,
Čuvaru svetosti euharistije,
Uzore svećeničkog poslanja,
Žarka iskro svećeničke duhovnosti,
Uresu kreposna života,
Svjedoče mirne savjesti,
Prijatelju siromaha,
Učitelju djece i mladih,
Pastiru vjerničkih duša,
Podupiratelju kršćanskih obitelji,
Promicatelju duhovnih zvanja,
Zaštitniče potlačenih i napuštenih,
Svjetioniče u olujama života,
Ljubitelju istine,
Branitelju pravde
Promicatelju mira,
Tješitelju obespravljenih,
Molitelju za obraćenje grešnika,
Nasljedovatelju Isusove žrtve,
Zagovorniče istinske slobode,
Tješitelju nevino osuđenih,
Graditelju crkvenog zajedništva,
Uzore praštanja progoniteljima,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, blaženi Miroslave! Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se: Bože, Oče naš nebeski, Ti si u svećeniku Miroslavu Bulešiću dao svome narodu revnoga pastira i neustrašivog mučenika. Po njegovu zagovoru učvrsti u nama vjeru i ustrajnu strpljivost u teškoćama života te daj da se spremno zalažemo za rast i jedinstvo Crkve. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

(preuzeto s www.biskupija-porecko-pulska.hr)

Najave